Názov projektu
Program prierezových politík zameraných na finančnú gramotnosť a vytvorenie nových bankových – sociálnych produktov pre MRK

Popis projektu
Prípravou strategického programového dokumentu AZR plánuje jasne identifikovať potreby a následné aktivity na  vzdelávanie, školenie so zameraním na marginalizované rómske komunity, špecificky zamerané pre oblasť finančnej gramotnosti v rómskych rodinách s cieľom využitia domácich produktov (banky, poisťovne, nebankové subjekty).